Foresight

Rezultaty

Wynikiem działań foresightowych będą scenariusze rozwoju nanotechnologii w regionie w perspektywie roku 2020. Na tej podstawie opracowana zostanie podlaska strategia rozwoju nanotechnologii, czyli określenie priorytetowych kierunków rozwoju Podlasia opartych na paradygmacie skokowego wzrostu produktywności, wynikającego z opanowania i wdrożenia innowacyjnych procesów produkcyjnych i przetwórczych wykorzystujących osiągnięcia nanotechnologii.

Określenie priorytetowych kierunków rozwoju nanotechnologii pozwoli na racjonalne wykorzystanie wyników badań w praktyce gospodarczej w celu podniesienia konkurencyjności przedsiębiorstw i samego regionu.

Projekt będzie oddziaływał na trzy elementy mające znaczenie dla konkurencyjności regionu: strukturę działalności gospodarczej, w kierunku nowoczesnych zaawansowanych technologii, innowacyjność (zarówno procesową i produktową) oraz kwalifikacje kadry lokalnej.