Foresight

O projekcie

Projekt foresightu technologicznego NT FOR Podlaskie 2020 Regionalna strategia rozwoju nanotechnologii był próbą konstrukcji scenariusza pożądanego rozwoju społeczno-gospodarczego województwa podlaskiego.

Województwo podlaskie jest jednym z najsłabiej rozwiniętych regionów Polski. Projekt zakładał, że chcąc przełamać dotychczasową negatywną tendencję, rozwój województwa należy oprzeć na zupełnie innych niż dotąd przesłankach — jego główną siłą napędową mają się stać innowacje nanotechnologiczne.

Cel podstawowy projektu
Opracowanie scenariusza pożądanego rozwoju społeczno-gospo-darczego województwa podlaskiego ukierunkowanego na wyko-rzystanie nanotechnologii.

Cele cząstkowe
1. Identyfikacja priorytetowych nanotechnologii zoriento-wanych na rozwój województwa podlaskiego.
2. Identyfikacja kluczowych dla rozwoju województwa podlaskiego trajektorii naukowo-badawczych w zakresie nanotechnologii.
3. Projekcja podlaskiej strategii rozwoju nanotechnologii do 2020 r.

Rezultatem projektu jest opracowanie podlaskiej strategii rozwoju nanotechnologii do 2020 roku i wyznaczenie pożądanych kierunków rozwoju województwa podlaskiego zorientowanych na wykorzystanie nanotechnologii.

Nanotechnologia to ogólna nazwa zestawu technik i sposobów tworzenia struktur o rozmiarach nanometrycznych (od 0,1 do 100 nanometrów), czyli na poziomie pojedynczych atomów i cząsteczek. Potencjalne, zidentyfikowane dotychczas, obszary zastosowania nanotechnologii w województwie podlaskim to:

  •   medycyna,
  •   przemysł maszynowy,
  •   przemysł tekstylny i odzieżowy,
  •   przemysł meblarski,
  •   budownictwo,
  •   przemysł rolno-spożywczy,
  •   produkcja wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych.


Projekt NT FOR Podlaskie 2020 Regionalna strategia rozwoju nanotechnologii prowadzony był z wykorzystaniem metody foresight. Foresight to systematyczny proces, którego celem jest budowa społecznie uzgodnionej wizji przyszłości i zaplanowanie bieżących działań zmierzających do jej realizacji. W projektach foresightu technologicznego działania te obejmują przede wszystkim identyfikację strategicznych obszarów nauki i technologii, służących osiągnięciu długotrwałych korzyści gospodarczych i społecznych.

Projekt był finansowany z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.