Foresight

Cele projektu

CEL PODSTAWOWY    
Projekcja podlaskiej  strategii rozwoju nanotechnologii do 2020 roku

CELE CZĄSTKOWE
1.    Wyznaczenie priorytetowych kierunków rozwoju Podlasia, zorientowanych na wykorzystanie nanotechnologii
2.    Identyfikacja kluczowych dla rozwoju Podlasia trajektorii naukowo-badawczych w zakresie nanotechnologii

CELE TOWARZYSZĄCE
1.    Identyfikacja potencjału rozwojowego województwa podlaskiego w wyznaczonych obszarach badawczych
2.    Identyfikacja kluczowych czynników (stymulanty i destymulanty) rozwoju nanotechnologii w województwie podlaskim
3.    Budowa konsensusu społecznego wokół priorytetowych kierunków rozwoju nanotechnologii  w województwie podlaskim
4.    Stymulowanie zaangażowania instytucjonalnego i społecznego w regionie wokół pozyskiwania środków finansowych
       na  realizację celów zidentyfikowanych we wskazanych obszarach badawczych
5.    Zainicjowanie współpracy jednostek badawczych, szkół wyższych, przedsiębiorstw oraz władz regionalnych wokół problematyki
       rozwoju gospodarczego regionu
6.    Kształtowanie młodych talentów na potrzeby pracy w interdyscyplinarnych zespołach badawczych